làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Vì vậy:

  • Mật khẩu được yêu cầu để truy cập tài khoản trực tuyến của bạn và giúp bảo vệ thông tin tài khoản của bạn. Hãy giữ bí mật mật khẩu này.
  • Bạn có trách nhiệm đảm bảo những thông tin cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
  • Bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.
  • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng.